Elemental standards for atomic spectroscopy

203ThalliumIsotopic 10µg/mL